O Astvit

Poniżej znajdują się aktualne atesty i dokumenty do druku. Produkt zbadany i zarejestrowany przez:

 1. Świadectwo kwalifikacji ASTVITU do stosowania w rolnictwie ekologicznym 2016 r
 2. CERTYFIKAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2016r - rozszerzenie zakresu stosowania "ASTVIT - nawóz płynny" do nawożenia upraw warzywnych oraz upraw sadowniczych.
 3. Decyzja zezwolenia do obrotu wydana przez MRiRW Nr299/12 jako "Nawóz organiczny ASTVIT - nawóz płynny"
  Bescheid Nr. 299/12 - "Organisches Düngemittel ASTVIT - Flüssigdünger" in Verkehr zu bringen.
  Marketing authorisation No. 299/12 Issued by the Ministry of Agriculture as „ASTVIT organic fertilizer - liquid fertilizer”
 4. CERTYFIKAT Nr Z/13/20129/15/PC - Potwierdzający zgodność z Ustawą o nawozach i nawożeniu (nawóz płynny)
 5. CERTYFIKAT Nr Z/13/20128/15/PC - Potwierdzający zgodność z Ustawą o nawozach i nawożeniu (nawóz sypki)
 6. Karta Charakterystyki MSDS - ASTVIT koncentrat płynny
 7. Karta Charakterystyki MSDS - ASTVIT koncentrat sypki
 8. CERTYFIKAT Nr Z/13/20078/12/PC - Potwierdzający zgodność z Ustawą o nawozach i nawożeniu (nawóz płynny)
 9. CERTYFIKAT Nr Z/13/20079/12/PC - Potwierdzający zgodność z Ustawą o nawozach i nawożeniu (nawóz sypki)
 10. CERTYFIKAT Nr Q/13/20002/11/PC - uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości "Q"
 11. CERTYFIKAT Z/13/20262/10/PC - potwierdzający zgodność z Ustawą o nawozach i nawożeniu (nawóz płynny).
 12. CERTYFIKAT B/13/20012/10/PC/D - uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (nawóz płynny).
 13. CERTYFIKAT B/13/20011/10/PC/D - uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (nawóz sypki).
 14. Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez IUNG Puławy NE/128/2010
  Zulassungszeugnis für ein für den Einsatz in der ökologischen Landwirtschaft bestimmtes Produkt - NE/128/2010
  Qualification Certificate for product for use in organic farming - NE/128/2010 (included on the list of ecological fertilizers) issued by IUNG Puławy.
  >> Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
 15. Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu jako środek poprawiający właściwości gleby "ASTVIT" wydane przez Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie Nr G-134/10
  Bescheid Nr. G-134/10 - Organischen Bodenverbesser ASTVIT in Verkehr zu bringen.
  Marketing authorisation No. G-134/10 issued by the Ministry of Agriculture as agent improving soil properties ASTVIT.
 16. Sprawozdanie z badań próbki (nawóz organiczny płynny) - Escherichia coli wydane przez PIWet Puławy
  Prüfbericht - Organisches Düngemittel ASTVIT - Flüssigdünger - Escherichia coli - PIWet Puławy
 17. Sprawozdanie z badań próbki (ASTVIT sypki) wydane przez PIWet Puławy
  Prüfbericht - Organischen Bodenverbesser ASTVIT - PIWet Puławy
 18. Opinia o środku poprawiającym właściwości gleby ASTVIT wydane przez Instytut Ochrony Środowiska - Warszawa
  Gutachten zum Bodenverbesserer ASTVIT - Institut Fur Umweltschutz - Warschau
 19. Opinia o środku poprawiającym właściwości gleby ASTVIT wydane przez PIWet Puławy
  Gutachten zum Bodenverbesserer ASTVIT - PIWet Puławy
 20. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/13/20013/10/PC POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ CERTYFIKACJI S.A. w Warszawie Oddział w Pile Zespół Certyfikacji Nawozów, potwierdzający przydatność wyrobu w produkcji ekologicznej zgodnej z przepisami Rozporządzeń (WE)nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008
 21. Zatwierdzony Zakład Techniczny kategorii 2- przez Inspekcję Weterynaryjną w Ostrowie Wlkp. – weterynaryjny numer identyfikacyjny: 30178402
 22. CERTYFIKAT Nr B/13/20035/09/PC/D - uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
 23. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/13/20124/09/PC - POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ CERTYFIKACJI S.A. w Warszawie Oddział w Pile Zespół Certyfikacji Nawozów, potwierdzający, że wyrób spełnia wymagania zawarte w Ustawie o Nawozach i Nawożeniu z dnia 10.07.2007r.
 24. CERTYFIKAT Nr B/13/20022/08/PC/ D – uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (nawóz płynny).
 25. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/13/20079/08/PC – Nawóz płynny potwierdzający zgodność z Ustawą o nawozach i nawożeniu.
 26. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/13/20197/07/PC "BIO" - CERTYFIKAT potwierdza,że wyrób ASTVIT spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady 2092/91EWG z dnia 24czerwca 1991roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (DZ.U.L 198,22.7.1991, z późniejszymi zmianami) i wymienione w załączniku numer II A zawierającym "Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby".
 27. CERTYFIKAT Nr Q/13/20008/07/PC uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości "Q".
 28. CERTYFIKAT Nr B/13/20017/07/PC/D uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
 29. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/13/20142/07/PC POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ CERTYFIKACJI S.A. w Warszawie Oddział w Pile Zespół Certyfikacji Nawozów, potwierdzający, że wyrób spełnia wymagania zawarte w Ustawie o Nawozach i Nawożeniu z dnia 10.07.2007r.
 30. CERTYFIKAT Nr B/13/20014/06/PC/D uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
 31. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/13/20082/06/PC POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ CERTYFIKACJI S.A. w Warszawie Oddział w Pile Zespół Certyfikacji Nawozów, potwierdzający, że wyrób spełnia wymagania zawarte w Ustawie o Nawozach i Nawożeniu z dnia 26.07.2000r.
 32. NUSCANA - biotechnika laboratoryjna, ul. Miastkowska 9, 60 - 184 Poznań.
 33. Akademię Rolniczą we Wrocławiu, Uczelniane Laboratorium Analityczne ul. Rozbrat 7, 50-334 Wrocław.
 34. Instytut Warzywnictwa, Pracownia Nawożenia, Laboratorium Analiz Chemicznych ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice.
 35. Bundesamt für Ernährungssicherheit Landwirschaft WIEN - ÖSTERREICH Institut für Agrarokologie Abteilung: Staatliche Düngemittelkontrolle.

poza tym na bieżąco badania wykonywane są przez:

 1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań.
 2. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, Pracownia w Kaliszu, ul. Warszawska 63, 62-800 Kalisz.
 3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Grabowska 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

ASTVIT objęty był na terenie Polski opieką naukową przez śp. prof. dr hab. Olgierda Nowosielskiego b. Zakładów Nawożenia Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.